Kasutajatingimused

Loomiskuupäev: 04.01.2021

 

Artikkel 1: Eesmärk

KIVI CLIMBING OÜ (edaspidi “meie”) on teenusepakkuja, kelle eesmärk on edendada tervislikke eluviise, sõprussuhteid, füüsilist vormi ja ronimisoskust meie liikmete seas (inimeste seas, kes on end ronimisklubi KIVI CLIMBING OÜ liikmeks registreerinud) ja meie ruumides (peamine tegevusala: ronimine).

 

Artikkel 2: Liikmelisus

 1. Meie ronimishall on avatud ainult liikmetele, välja arvatud artiklis 9 täpsustatud juhtudel.
 2. Kõik meie ruumide külastajad peavad end KIVI Climbing OÜ liikmeks registreerima.
 3. Enne ruumide kasutama hakkamist peab iga liige end tuvastama kas meie töötajate või sisenemissüsteemi abil.

 

Artikkel 3: Liikmesuse eeldused

Meie ronimishalli külastaja peab:

 1. Nõustuma kinni pidama Kivi Climbing boulderhalli ruumide kasutamist, lahtiolekuaega ja külastajate käitumist reguleerivatest eeskirjadest;
 2. Olema ronimiseks piisavalt heas tervislikus seisundis;
 3. Olema enne ronimise alustamist riskidest teadlikud ja ronimise teemal piisavalt informeeritud;
 4. Olema võimeline oma tervist ja ronimisoskust ise hindama;
 5. Teadma, et ronimine on ekstreemsport, millega kaasneb vigastuste-, õnnetuste- ja isegi surmaoht;
 6. Olema teadlik ronimisega seotud riskidest ja käesolevaga kinnitama, et vabastab teenusepakkuja ja tema esindajad igasugusest vastutusest seoses tema tervise, heaolu ja võimaliku surmaga;
 7. Vabastama teenusepakkuja ja tema esindajad igasugusest vastutusest seoses liikme ronimishalli tuleku, seal treenimise või lahkumise ajal juhtuda võivate õnnetustega või võimalike ronimisest tingitud negatiivsete järelmõjude või vigastustega;

 

Artikkel 4: Liikmeks registreerumine

 1. Külastajad saavad liikmeks registreerida meie internetipõhisel registreerimisplatformil. Külastajast saab liige pärast registreerimisprotsessi edukat lõpetamist.
 2. Liikmed on kohustatud töötajate palvel esitama isikut tõendava dokumendi. Kui liige keeldub dokumenti esitamast, võib taIle ruumide edasist kasutamist keelata.
 3. Kui liikmeks registreeruda sooviv isik on alaealine, tuleb lisaks esitada ka tema vanema või seadusjärgsete eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui me kinnitame, et see pole vajalik. Vanemad või eestkostjad jagavad ronimishalli ees liikmega võrdselt vastutust, seda ka juhul, kui nemad ise meie ronimishalli liikmed pole.

 

Artikkel 5: Registreerimisandmete sisu

 1. Liikmed peavad tagama registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse.
 2. Nimetatud andmete muutumise korral peavad liikmed meid sellest esimesel võimalusel informeerima.

 

Artikkel 6: Isikuandmed

Haldame liikmete isikuandmeid kooskõlas meie “Privaatsuspõhimõtetega”, mis on kättesaadav eraldi dokumendina.

 

Artikkel 7: Ruumide kasutustasu

 1. Ruumide kasutustasu, sh erinevad liikmetasud ja sisenemistasud, on välja toodud eraldiseisvas dokumendis.
 2. Liikmed peavad makseid tasuma ettenähtud tähtajaks.

 

Artikkel 8: Liikmelisuse ülekandmine

Liikmelisust ega sellega kaasnevaid hüvesid ei saa kellelegi teisele üle kanda ja keegi teine ei tohi liikmelisusega kaasnevaid hüvesid kasutada.

 

Artikkel 9: Ruumide kasutamine mitteliikmete poolt

Meie poolt lubatud juhtudel võivad ka mitteliikmed meie ruume kasutada. Sel juhul kehtivad siinsed tingimused ka neile.

 

Article 10: Eeskirjadest kinnipidamine

Liikmed peavad meie eeskirjadest kinni pidama ja meie töötajate juhiseid järgima.

 

Artikkel 11: Eeskirjad

Meie ruumides viibivad liikmed:

 1. Peavad hoiduma jooksmisest ja karjumisest.
 2. Peavad eemaldama oma taskutest ja kehalt kõik ülearused esemed ja aksessuaarid.
 3. Ei tohi ronida üle ronimisseinte.
 4. Peavad olema ettevaatlikud, et nad ei kukuks kellegi peale ega jääks mõne teise kukkuja alla.
 5. Peavad kukkuma/hüppama ohutul viisil ja vajadusel seda harjutama.
 6. Peavad enne alla hüppamist allapoole ronima.
 7. Ei tohi ronida kohtades, kus võib millelegi otsa kukkuda.
 8. Ei tohi ronida, kui nukid on lahti või keerlevad.
 9. Ei tohi ronida, kui nad on sooritust mõjutavate ainete (alkohol, narkootikumid, ravimid, jms.) mõju all.
 10. Ei tohi kahjustada meie ruume või varustust ega meie varustust ruumidest eemaldama.
 11. Ei tohi häirida teisi liikmeid või meie töötajaid.
 12. Peavad käituma seaduskuulekalt.
 13. Ei tohi tuua meie ruumidesse ohtlikke esemeid või relvi.
 14. Ei tohi osaleda müügi-, äri- või turundustegevuses ega poliitikaga seotud tegevustes.
 15. Ei tohi lasta mitteliikmetel kasutada oma liikmelisust või sellega kaasnevaid hüvesid.

 

Artikkel 12: Vastutus

Me ei vastuta liikmete ronihalli kasutamise käigus kantud kahjude eest, kui need pole tingitud kas meie hooletusest või teadlikust tegevusest.

 

Artikkel 13: Vastutus isiklike asjade suhtes

 1. Me ei säilita liikmete isiklike asjade eest. Iga liige vastutab oma asjade eest ise.
 2. Me ei vastuta liikmete isiklike asjade kaotuse või kahjustamise korral ega kompenseeri sellega seotud kulusid.
 3. Me ei hoia alles meie liikmete poolt meie ruumidesse jäetud asju ega vastuta nende eest mingil moel. Ainsateks eranditeks on alljärgnevalt loetletud asjad, mida hoiustatakse 90 päeva:

           a.       Raha;

           b.       Asjad, mille väärtus on ilmselgelt üle 100 €;

           c.        Võtmed jms;

           d.       Mobiiltelefonid jms;

           e.       Isikut tõendavad dokumendid;

           f.        Pangakaardid või krediitkaardid;

           g.       Loomad;

           h.       Esemed, mille omanik on tuvastatav.

 

Artikkel 14: Liikmete vastutus

Kui liikme tegevus kahjustab meie ruumides meid, mõnda teist liiget või kolmandat isikut, vastutab see liige tekitatud kahju eest.

 

Artikkel 15: Liikmelisuse ajutine peatamine

Teatud liikmelisuse tüüpidega kaasneb võimalus liikmelisust ajutiselt peatada. Info selle kohta on esitatud eraldiseisvas dokumendis.

 

Artikkel 16: Liikmelisuse lõpetamine

Kui liige soovib liikmelisust lõpetada, peab ta selleks läbima teenusepakkuja poolt ettenähtud protseduuri.. Lisaks on liige kohustatud tasuma teenusepakkujale vajalikud tasud liikmelisuse lõppemise kuupäevaks.

 

Artikkel 17: Ruumide kasutamise piiramine ja keelamine ning lepingu lõpetamine

 1. Järgmistel juhtudel piirame või keelame liikmele ronimishalli kasutamist või lõpetame kohe ta liikmelisuse:

            a.       Kui selgub, et liige või tema käitumine ei vasta artiklis 3 esitatud tingimustele;

           b.       Kui liige rikub siin esitatud tingimusi või mis tahes muid teenusepakkuja kehtestatud reegleid;

           c.        Kui liige pole kaks järjestikust kuud liikmemaksu tasunud;

           d.       Kui selgub, et liikmel on haigus või tervisehäda, millega kaasnevad lihasspasmid, teadvusekaotus vms, mis võiks lõppeda traumaga, kui see juhtuks ronimise ajal;

           e.       Kui selgub, et liikmel on ohtlik nakkushaigus;

           f.        Kui selgub, et arst on liikmel sportimise keelanud;

           g.       Kui liige rikub seadust.

 1. Me ei vastuta liikmele neil põhjustel lepingu lõpetamisest tingitud kahju eest.

 

Artikkel 18: Ruumidega seotud piirangud

Ruumide toimimisega seotud tegevuste tõttu ei pruugi ruumid kogu aeg täies ulatuses ligipääsetavad olla.

 

Article 19: Käesolevas dokumendis esitatud tingimuste muutmine

Üldiselt teavitame liikmeid tingimuste muutumisest vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist ja muudatused hakkavad kehtima kõigile liikmetele.

 

Artikkel 20: Muudatustest teavitamine

Muudatustest teavitamise kord on kirjas meie veebilehel.